NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

“NYERJ MOSÓGÉPET A PURE-RAL” 

2023. május 26 – 2023. június 25-ig

Milyen termékek szerepelnek a nyereményjátékban?
A játék főszereplői a 3 legkedveltebb 100ml mosóparfüm (Lovely, Fresh, Glamour). Minden megrendelő csak 1x vesz részt a sorsolásban, akkor is ha külön-külön több megrendelést is lead. Minden olyan rendelés részt vesz a játékban, amiben legalább egy termék szerepel a három termék közül.
Mi a nyeremény?
A játék fődíja egy 130.000 Ft értékű mosógép, vagy a nyeremény összegének megfelelő vásárlási utalvány, amit online a webáruházban, vagy az üzletben is levásárolhat.
Mikor lesz a sorsolás?
A nyertes 2023. július 1-én 10:00 órakor lesz kihirdetve.
Hol kapok értesítést, ha nyertem?
A nyertes megrendelésben megadott telefonszámon fogunk téged keresni. Ha nem érünk el akkor e-mail és SMS értesítést is küldünk számodra!

MYPURE

Nyereményjátékra vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

„Nyerj mosógépet a Mypure-al”
Nyereményjáték vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Reakció-D Kft. (2074 Perbál Petőfi utca 12) által üzemeltetett, www.mypure.hu webáruházon keresztül megrendelést leadó ügyfelek számára elérhető „Nyerj mosógépet a Mypure-al” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel:

1. A Reakció-D Kft. (2074 Perbál Petőfi utca 12)., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a Reakció-D Kft. segítségével

“Az akcióban szereplő” elnevezésű terméket vásárol vagy olyan csomagot, melyben szerepel a termék.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2023. május 26-tól 2023. június 25-ig tart.

3. Egy Játékos 1 termék vásárlásával vesz részt a játékban. További külön leadott megrendelések és vásárlások nem jelentenek nagyobb esélyt a győzelemre.

4. A játék ideje alatt (2. pont) a Játékosok az 5. pontban részletezett nyereményt nyerhetik meg.

5. Nyeremény

·     1 db Mosógép kb. 130.000 Ft értékben

5.1.  A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó – így különösen a személyi jövedelemadó – megfizetését a Szervező vállalja.

5.2.  A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból a Nyertest, amennyiben az él az elállási jogával. Ebben az esetben a tartaléknyertes veheti át a nyereményt jelen szabályzat 6. pontja alapján.

5.3.  Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan szerencsétlen körülmény miatt, amely a nyeremény átadását követően a használattal összefüggésben esetlegesen felmerül. Szervező a jelen szabályzat szerinti nyeremény átadására vállal kötelezettséget. A nyeremény átadásának helyére való utazás és az onnan való hazautazás költsége a Nyertest terheli.

6. Sorsolás módja

A sorsolására 2023. július 1-én 10:00 órakor tanúk jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor, a cég üzletében, a 1137 Budapest, Csanády utca 22. szám alatt.
A sorsoláson a játék időtartamán belül egy megrendelés azonosító (az esetleges névegyezőségek okozta bizonytalanság elkerülése érdekében) kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a kisorsolt megrendelés azonosítóval vásárolt, nyert! A Nyertes az 5. pont szerint részletezett nyereményben részesül.
A Szervező a sorsoláson a nyeremény esetében 1 nyerő megrendelés azonosítót sorsol ki. A sorsolásról készült jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi.
Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek, kizárásra kerül, így új sorsolás kerül megrendezésre amely esetén a megrendelés azonosítóhoz tartozó vásárló jogosult a nyereményre. A Szervező a sorsolást követő 7. (hetedik) nap 24:00 órájáig minden munkanapon 9:00 óra és 17:00 óra között 1 (egy) alkalommal kísérli meg a játékban használt telefonszámon elérni a nyertes pályázót, hogy értesítse az eredményről és időpontot egyeztessen a nyeremény átadására.
Amennyiben a Nyertes vagy a tartaléknyertes nem kívánja személyesen átvenni a nyereményt, úgy a Szervező költségére vállalhatja annak futárszolgálattal való kézbesítését Magyarországon belüli címre.

A fentiektől eltérő módon a nyeremény nem követelhető, a jelen bekezdésben megjelölt 90 (kilencven) napos határidő jogvesztő. Amennyiben a Nyertes 90 napon belül nem veszi át a nyereményét, úgy a tartaléknyertes jogosult az értesítéstől számított 90 napon belül az ajándék átvételére.

7. A Szervező a Nyertest a vásárlási folyamat során, az általa megadott telefonszámon a 6. pontban írt határidőn belül és alkalommal értesíti a nyereményjáték lezárulta után 7 napon belül.

8. A nyeremény átadására a nyertessel egyeztetett időpontban személyesen, vagy futárszolgálat útján kerül sor. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

9. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Szerződőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

10. A nyereményt átruházni, illetve készpénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremény kézbesítési költségét magyarországi címre a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

11. A Játékból ki vannak zárva a Reakció-D Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint a Szervezővel szerződésben álló partnerek és munkatársak.

12. A Játékosok által megadott kézbesítési cím hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

13. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Reakció-D Kft. által üzemeltetett oldalon www.mypure.hu/nyeremenyjatek internetes oldalon.
A Játék hivatalos Játékszabályzata a ​ www.mypure.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat  internetes oldalon jelenik meg.

14. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenhet a Reakció-D Kft. honlapján, a www.mypure.hu címen, illetve esetlegesen egyéb közösségi médiumokban is. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

15. Adatkezelési Tájékoztató

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Szerződéskötés során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához – a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Reakció-D Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Reakció-D Kft. (2074 Perbál Petőfi utca 12).; vagy a következő e-mail címen: mypurerendeles@gmail.com .A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. A Reakció-D Kft. tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket, mint vele ügyfélkapcsolatban álló személyeket arról, hogy a résztvevők adataikat csak közvetlenül adhatják meg a Szervező részére, az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban rögzített célra, kizárólag a nyeremény átvételének napjáig kezeli, továbbá azokat harmadik személy részére nem adja át.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

16.  Reakció-D Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel. www.mypure.hu oldalon

Budapest, 2023. május. 26

Reakció-D Kft., Szervező